YFU: MỘT TỔ CHỨC TOÀN CẦU - MỘT CỘNG ĐỒNG TOÀN CẦU (One global organization, one global community !)

  Hôm nay (ngày 11/3/2018) tại Brussels, YFU global tổ chức đại hội toàn cầu với hơn 55 giám đốc quốc gia về dự. Chúng tôi đã thảo luận về chiến lược, về tầm nhìn, về mục tiêu và định hướng phát triển từ nay đến 2022 với 4 trụ cột chính:

      1. Sự trao đổi (văn hoá) sống động
      2. Giáo dục sống động
      3. Cộng đồng sống động
      4. Một tổ chức sống động

Và YFU với những niềm tin được chia sẻ như sau:
     1. Sự hiểu biết đa văn hoá là định hướng tương lai
     2. Năng lực toàn cầu cho sự hợp tác trong một xã hội hoà nhập
     3. Môi trường phát triển cá tính và học tập lâu dài
     4. Phi lợi nhuận toàn cầu và tinh thần tình nguyện
     5. Một tổ chức toàn cầu
     6. Hợp tác, phối hợp và trách nhiệm
     7. Tập hợp ảnh hưởng
     8. Tin tưởng và minh bạch
     9. Một tổ chức giáo dục chân chính

Với sự trao đổi cởi mở cho mọi thành viên quốc gia dưới sự chủ trì của ngài Gerardo (chủ tịch) và bà Melanie (TTK) YFU Global, ban lãnh đạo quốc tế (IB) và tất cả giám đốc quốc gia đều ký vào bản cam kết đồng ý về định hướng chiến lược phát triển: một tổ chức toàn cầu, một cộng đồng toàn cầu !